UNG THƯ DẠ DÀY: MỘT SỐ THÓI QUEN TƯỞNG VÔ HẠI NHƯNG LẠI CHÍNH LÀ NGUYÊN NHÂN GÂY BỆNH