NGUỒN GỐC RA ĐỜI VÀ SỰ XUẤT HIỆN CỦA NƯỚC ION KIỀM TẠI NHẬT