Giáo sư, tiến sĩ và các nhà nghiên cứu nói gì về nước ion kiềm?